Projekt: Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Project: Strengthening IT skills and working with client data in ONŽ


Č. projektu: 62500-2022-004-AG5-0025

Project No.: 62500-2022-004-AG5-0025

Projekt je zaměřen na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu probíhá přípravná fáze pro  vznik jednotné sdílené databáze pro vedení údajů o klientech. Zároveň bylo realizováno proškolení zaměstnanců ONŽ v programu excel, ve kterém bude databáze vytvořena, tak aby byli schopni s ní efektivně pracovat. Databáze v budoucnu zjednoduší práci s údaji pro přímé pracovníky i vedoucí zaměstnance, umožní data lépe statisticky zpracovávat, vyhodnocovat dopad služeb, ale i prezentovat služby a organizaci navenek. V rámci projektu bylo proškoleno 20 zaměstnanců během 8 celodenních odborných IT školení.


The project is aimed at streamlining and unifying work with client data in 5 regional ONŽ counselling centres for women and families in need. The project is in the preparatory phase for the creation of a unified shared database for keeping client data. At the same time, training of ONŽ staff in the excel program in which the database will be created has been implemented so that they are able to work with it effectively. In the future, the database will simplify the work with data for direct workers and senior staff, allow for better statistical processing of data, evaluate the impact of services, as well as improve the presentation of services and whole organization externally. Thanks to the project 20 employees have been trained during 8 full days of IT training.


Organizace jako taková tím získala větší efektivitu práce. Byla provedena analýza potřeb ohledně evidence klientů v 5 poradnách ONŽ (Praha, Plzeň, Olomouc, Frýdek-Místek, Rožnov pod Radhoštěm).

Místo jednoduché klientské excelovské databáze byl vytvořen návrh pro pořízení již ověřeného informačního/evidenčního systému, který umožňuje lepší a přehlednější práci s různorodými daty a širší rozsah statistických výstupů. Pro další testování a finální výběr byly doporučeny 2 typy systémů (IS PEPA a ES Highlander). Nová databáze bude sloužit celkem 22 kmenovým zaměstnancům.


As such, the organisation has gained greater efficiency in its work. A needs analysis was carried out regarding the registration of clients in 5 ONŽ counselling centres (Prague, Plzeň, Olomouc, Frýdek-Místek, Rožnov pod Radhoštěm).

Instead of a simple client excel database, a proposal was made for the acquisition of an already proven information system that allows better and clearer work with diverse data and a wider range of statistical outputs. Two types of systems (IS PEPA and ES Highlander) were recommended for further testing and final selection. The new database will serve a total of 22 ONŽ staff members.

Kontakt:  Mgr. Erika Hořínková, MBA, výkonná ředitelka (erika.horinkova13@gmail.com)

Contact: Mgr. Erika Hořínková, MBA, Executive Director (erika.horinkova13@gmail.com)

Doba trvání projektu:  1.9. 2022 - 30.6. 2023   

Project duration: 1.9. 2022 - 30.6. 2023                    

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens' active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.